O czasopiśmie

Edukacja – Animacja – Kultura – linia programowa

Czasopismo (rocznik)  Edukacja- Animacja- Kultura jest wydawane staraniem Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej z Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 21 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zarejestrował tytuł w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem rejestracyjnym R Pr 762. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej i umieszczane w formie PDF na stronie http://www.ukw.edu.pl/jednostka/edukacja-animacja-kultura/edukacja-animacja-kultura

Czasopismo zbudowane jest z następujących działów

I. Zagadnienia podstawowe - artykuły i rozprawy
II. Badania i raporty
III. Recenzje
IV. Informacje i sprawozdania 

Czasopismo Edukacja - Animacja - Kultura, jest czasopismem wpisującym się swoją charakterystyką w nurt badań społecznych i kulturowych - to szeroko, natomiast węższą płaszczyzną tych badań ma być/jest problematyka edukacji. Taki kierunek poszukiwań i takie inspiracje, to owoc wieloletniego już doświadczenia zespołu tworzącego Zakład Myśli i Edukacji Środowiskowej UKW w Bydgoszczy, który podejmuje i prowadzi różne działania dydaktyczno – badawcze właśnie w tym zakresie. Powołanie do istnienia czasopisma jest więc niejako naturalnym – kolejnym etapem, na drodze podejmowania i organizowania refleksji naukowej we wskazanych obszarach: Edukacji – to perspektywa badań nad wychowaniem, jego przebiegiem i uwarunkowaniami – szczególnie w kontekście treści i wpływów kulturowych. To badania nad twórczymi możliwościami i działaniami realizowanymi przez uczestników życia społecznego – jednostek i grup, zwłaszcza w wymiarze uwarunkowań lokalnych ich funkcjonowania. Animacji – to perspektywa badań nad aktywizowaniem, pobudzaniem i wspomaganiem rozwoju, szczególnie w zakresie aktywności twórczej uczestników procesu edukacyjnego - realizowanego zwłaszcza w obszarze wpływów i treści kulturowych. Kultury – to perspektywa badań nad kulturą, jej społecznym urzeczywistnianiem się, specyfiką, rozpoznawaniem jej i wykorzystywaniem zwłaszcza w obszarze i na gruncie sztuk dla procesu wychowania człowieka.

Czasopismo Edukacja - Animacja - Kultura jest zaproszeniem do prezentowania myśli i badań w w/w obszarach i perspektywach, jest zaproszeniem zarówno dla praktyków jak i teoretyków zajmujących się problematyką wychowania – to propozycja forum dyskusyjnego, które może przyczynić się zarówno do pogłębienia wiedzy, jak również usprawnienia praktyki edukacyjnej. Mając nadzieję, że tak się stanie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma.

 

Redakcja Czasopisma Edukacja, Animacja, Kultura
ul. Powstańców Wlkp. 2, pokoje 17, 19 i 19a, 85-090 Bydgoszcz