Edukacja Animacja Kultura

Zasady recenzowania

Zostały opracowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a recenzji poddawane są wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie (a więc także publikacje o charakterze sprawozdawczym i recenzje). Artykuły analizujące wyniki badań empirycznych poddawane są dodatkowo ocenie redaktora statystycznego.

Proces recenzowania składa się z trzech etapów

  1. przyjęcia/odrzucenia tekstu do recenzji
  2. recenzji właściwej
  3. przyjęcia/odrzucenia tekstu do druku

Szczegółowy opis poszczególnych etapów patrz  http://www.ukw.edu.pl/jednostka/edukacja-animacja-kultura/informacje

Arkusz recenzji dostępny jest tutaj