Edukacja Animacja Kultura

Informacje formalno-prawne

Prawa autorskie

-Czasopismo Edukacja- Animacja- Kultura jest wydawane staraniem Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej z Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 2014 r. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej i umieszczane w formie PDF na stronie http://www.ukw.edu.pl/jednostka/edukacja-animacja-kultura/edukacja-animacja-kultura
-Majątkowe prawa autorskie (copyright) do opublikowanych tekstów posiada Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (en bloc) oraz autorzy (każdy do swojego tekstu z osobna).

-Prawa autorskie do okładki czasopisma Edukacja - Animacja - Kultura posiada Redaktor Naczelny prof. dr hab.  Mariusz Cichosz.
-Za zgodą Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Mariusza Cichosza  rocznik może zostać przekazany innej jednostce Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, innej placówce naukowej lub naukowo-dydaktycznej lub wydawnictwu komercyjnemu, który zapewni mu funkcjonowanie, nadzór i stanie się jego wydawcą. W takim wypadku korzystanie z symboliki i szaty graficznej możliwe będzie za zgodą Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Mariusza Cichosza  lub innej osoby posiadającej prawa autorskie do aktualnie stosowanej szaty graficznej.
-Sugerowany skrócony sposób cytowania to: EAK, vol. kolejny cyframi rzymskimi (kolejny rok cyframi arabskimi) np. EAK, vol. XI (2013).  
-Rocznik EAK ukazuje się  w formie elektronicznej- wydanie  elektroniczne udostępnione na stronie http://www.ukw.edu.pl/jednostka/edukacja-animacja-kultura/edukacja-animacja-kultura stanowi pierwotną i jedyną rozstrzygającą wersję zapisu.
-Redakcja Czasopisma  nie ogranicza w jakikolwiek sposób dalszego rozpowszechniania przez autorów ich tekstów, bądź ich ponownego druku w innym publikatorze za wskazaniem EAK jako źródła pierwotnego druku.

Redakcja czasopisma

-Członkowie Redakcji czasopisma (w liczbie od 1 do 5) wyłaniani są przez Redaktora Naczelnego czasopisma Edukacja - Animacja - Kultura prof. dr hab. Mariusza Cichosza.

-Członek Redakcji musi posiadać, co najmniej stopień doktora nauk i specjalizować się w badaniach społecznych, kulturowych i humanistycznych.

-Kadencja komitetu redakcyjnego trwa przez okres dwóch lat. 

-Redaktor Naczelny czasopisma Edukacja - Animacja - Kultura ma prawo odwołania Redakcji en bloc lub każdego z jego członków. Odwołanie członków Redakcji skutkuje z chwilą jego doręczenia członkom komitetu. Jednakże w przypadku, gdy prace redakcyjne nad kolejnym numerem się już rozpoczęły przed dokonaniem odwołania, komitet redakcyjny w starym składzie pracuje do chwili wydania tegoż numeru.

-Członkowie Redakcji  obradują i podejmują decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga głos redaktora naczelnego czasopisma), spotykają się przynajmniej raz do roku w styczniu. Decyzje podejmowane przez Redkację dotyczą składu organów recenzyjnych 1 i 2 stopnia (ich powoływania i odwoływania) oraz procedur recenzyjnych. We wszelkich sprawach, w których w niniejszym regulaminie nie wskazano inaczej, właściwa jest Redakcja. 

-Redaktor naczelny powołuje i odwołuje w liczbie od 1 do 3 , działając samodzielnie: sekretarzy redakcji, redaktorów numerów specjalnych, redaktorów językowych, statystycznych. Z chwilą odwołania redaktora naczelnego osoby te przestają pełnić swoje funkcje.

-Funkcja redaktora numeru specjalnego jest funkcją czasową, na okres prac redakcyjnych nad tym numerem i kończy się wraz z jego wydaniem.

Rada Redakcyjna

Zapewnia dalszy rozwój naukowy czasopisma, w razie potrzeby sugerując zmiany jego profilu badawczego i struktury. Rada Redakcyjna zwykłą większością głosów może wnioskować do Redaktora Naczelnego czasopisma w każdej sprawie dotyczącej jego funkcjonowania i organów. Dyskutuje o sprawach czasopisma przynajmniej raz w roku.

Recenzenci 1-go i 2-go stopnia
 -W skład komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wchodzą osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i na zaproszenie komitetu redakcyjnego zgodziły się pełnić tę funkcję.

-W skład komitetu recenzyjnego 2-go stopnia wchodzą osoby nie będące pracownikami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, które przyjęły zaproszenie komitetu redakcyjnego i zgodziły się pełnić tę funkcję. 

-Odwołanie komitetu redakcyjnego nie ma wpływu na pełnienie swoich funkcji przez członków komitetów recenzyjnych 1-go i 2-go stopnia.

Szczegółowe zasady recenzowania

1. Przyjęcie/odrzucenie tekstu do recenzji
Kolegium Redakcyjne Edukacja – Animacja – Kultura decyduje o wstępnym przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanego tekstu. Podejmując taką decyzję bierze pod uwagę przede wszystkim kryteria formalne oraz własną wstępną ocenę merytoryczną, w tym zgodność problematyki nadesłanego tekstu z profilem czasopisma.

2. Recenzja właściwa
-Zgodnie z procedurą double-blind review, zaporami ghostwriting i guest authorship teksty bez wskazania jego autora przesyłany jest do komitetu recenzyjnego 1-go stopnia. Pierwszy etap recenzji przeprowadzany jest przez dwóch członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wskazanych przez przewodniczącego tego komitetu recenzyjnego z zastrzeżeniem ust. 5.
-Po pozytywnej ocenie tekstu przez obu wybranych członków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia na powyżej wskazanym etapie, jest on przesyłany do recenzji do dwóch członków komitetu recenzyjnego 2-go stopnia (wskazanych przez działających łącznie - redaktora naczelnego i przewodniczącego komitetu recenzyjnego 1-go stopnia).
-Po uzyskaniu obu pozytywnych ocen, z zastrzeżeniem par. 6, tekst kierowany jest przez redakcję do korekty językowej.
-W sytuacjach szczególnych, na wniosek członka komitetu redakcyjnego kontrola korekcyjna tekstu może, jeżeli taką decyzję podejmie komitet redakcyjny, poprzedzać recenzje na 1 i 2 poziomie.
-W przypadku, gdy jedna z osób wchodząca w skład komitetu redakcyjnego lub będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalnego składa swój tekst do rocznika, procedura double-blind review process obejmuje ją w takim samym zakresie jak innych autorów. W takim przypadku za zachowanie tej procedury odpowiedzialni są pozostali członkowie komitetu redakcyjnego.
-W przypadkach, gdy komitet redakcyjny uzna niecelowość stosowania procedury double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub samocytowaniem przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę autora lub też specyficzną tematyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się autor, komitet redakcyjny podejmuje decyzję o odstąpieniu od .procedury double-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów o załączenie wraz z recenzję pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
-Nazwisko żadnego z recenzentów na jakimkolwiek etapie nie będzie ujawnione autorowi składającemu tekst, także w przypadku odstąpienia od procedury double-blind review process opisanej w pkt. powyżej.
-W przypadku procedury double-blind review process i pozytywnej recenzji recenzent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania informacji o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji negatywnej informacja ta nie jest ujawniana przez redakcję.
-Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną, być podpisana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istotne dla niego merytorycznie fragmenty recenzji, bez jakichkolwiek elementów, które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie jedynie, że recenzenci są osobami z listy recenzentów.
-Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się na wartości merytorycznej recenzowanych tekstów, w szczególności biorąc pod uwagę nowatorskość tekstów w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz zdolność do stawiania nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również proces logicznego myślenia autora oraz formalna strona tekstu. Arkusz recenzji dostępny jest tutaj
-Lista recenzentów 1 i 2 stopnia jest stale umieszczona na stronie internetowej czasopisma Edukacja – Animacja – Kultura oraz w poszczególnych numerach. Raz do roku (w styczniu) lista ta podlega przeglądowi, koniecznym zmianom i rozszerzeniom.
-W przypadku wykrycia przez komitet redakcyjny lub recenzentów faktu przywłaszczenia cudzej pracy naukowej, komitet redakcyjny w zależności od charakteru i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne środki. W szczególności będą one polegać na natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrudniającej osobę naruszającą prawa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle ustalenia, należy i innych wydawców czasopism z zakresu prawa międzynarodowego, europejskiego lub porównawczego.
-W szczególnych przypadkach zostaną o tym fakcie poinformowane organy ścigania.