Edukacja Animacja Kultura

Dla Autorów Tekstów

1. Jakie teksty przyjmujemy?

Redakcja czasopisma Edukacja-Animacja-Kultura przyjmuje oryginalne artykuły z nauk społecznych i humanistycznych w tym teoretyczne, empiryczne, metodologiczne, przeglądowe, a także sprawozdania, recenzje, komentarze i polemiki dostosowane do profilu czasopisma.

2. Zgłaszanie artykułu

Zgłaszanie tekstu odbywa się drogę emailową. Prosimy przesłać przygotowany tekst (według zasad przygotowywania tekstów) na adres emailowy edukacja-animacja-kultura@ukw.edu.pl. W ciągu trzech dni otrzymają Państwo informację zwrotną na emaila od sekretarza czasopisma dr Katarzyny Marszałek.

3. Prawa autorskie

Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na Wydawcę, także w zakresie kopiowania i rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów (lub ich fragmentów) Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę (w wersji elektronicznej) na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

4. Zasady przygotowania tekstów do publikacji

5. Oświadczenia Autora/Autorów 
O nie publikowaniu wcześniejszym
Teksty współautorskie 
Teksty napisane w ramach realizacji projektów 
Teksty napisane na podstawie pracy dyplomowej, doktorskiej